Ryoan-ji
Ryoan-ji


Encre de Chine sur papier , Juin 2017